Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma uzsākšanu un sākotnējo sabiedrisko apspriešanu

Vides pārraudzības valsts birojs 2015. gada 20.novembrī ir pieņēmis lēmumu Nr. 292 par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu kūdras ieguvei atradnē “Rustūžu” purvs.

Paredzētās darbības ierosinātājs ir SIA „Sfagnum”, reģ.nr. 50103790551, adrese: Zolitūdes iela 46A-7, Rīga, LV-1029.

Paredzētās darbības ietvaros tiek plānota kūdras ieguve neapgūtā kūdras atradnē 480 ha platībā Limbažu novadā, Viļķenes pagastā, nekustamajā īpašumā “Rīgas pilsētas mežu fonds”, kadastra nr. 6688 004 0110

Šī gada 26.aprīlī Viļķenes pagasta pārvaldē, Dārza ielā 1, Viļķenē, plkst. 10:00 notiks ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksme.

Ar sagatavotajiem materiāliem par paredzēto darbību var iepazīties:

1) Limbažu novada pašvaldībā, Rīgas iela 16, Limbaži, Limbažu novads, LV-4001, no 8:00 – 17:00;

2) Viļķenes pagasta pārvaldē, Dārza iela 1, Viļķene, Viļķenes pagasts, Limbažu novads, LV-4050,  no 8:00 – 17:00;

3) interneta mājas lapā – www.georesursi.lv

Rakstiskus priekšlikumus par paredzētās darbības iespējamo ietekmi uz vidi var iesniegt Vides pārraudzības valsts birojā (Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV – 1045, tālrunis: 67321173, fakss: 67321049 www.vpvb.gov.lv) līdz š.g. 05.maijam.