Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma uzsākšanu un sākotnējo sabiedrisko apspriešanu

Vides pārraudzības valsts birojs 2015. gada 20.novembrī ir pieņēmis lēmumu Nr. 292 par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu kūdras ieguvei atradnē “Rustūžu” purvs.

Paredzētās darbības ierosinātājs ir SIA „Sfagnum”, reģ.nr. 50103790551, adrese: Zolitūdes iela 46A-7, Rīga, LV-1029.

Paredzētās darbības ietvaros tiek plānota kūdras ieguve neapgūtā kūdras atradnē 480 ha platībā Limbažu novadā, Viļķenes pagastā, nekustamajā īpašumā “Rīgas pilsētas mežu fonds”, kadastra nr. 6688 004 0110

Šī gada 26.aprīlī Viļķenes pagasta pārvaldē, Dārza ielā 1, Viļķenē, plkst. 10:00 notiks ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksme. Continue reading